காலையில் கண் விழிக்கும் பொழுது பார்க்க வேண்டிய பொருட்கள்

wakeup

நித்திரையிலிருந்து விழித்தவுடன் முதலில் காணத்தக்க பொருட்கள் வருமாறு.

 • தாமரைப்பூ
 • தீபம்
 • கண்ணாடி
 • சூரியன்
 • புகையில்லா நெருப்பு
 • செஞ்சந்தனம்
 • கடல்
 • வயல்
 • சிவலிங்கம்
 • முகில் சூழ்ந்த மலை
 • கன்றுடன் கூடிய பசு
 • தனது வலது உள்ளங்கை
 • தன் மனைவி
 • மிருதங்கம்

மேற்கண்ட பொருட்களில் ஏதேனும் ஒன்றினை காலையில் எழுந்ததும் பார்த்தால் நல்ல நன்மை பெறலாம்

முகம் பார்க்கும் கண்ணாடியில் தன் முகத்தைப் பார்பதால் வீரிய விருத்தியும், உற்சாகமும், சர்வ வசியமும், ஞானமும் அதிகரிக்கும்.

Add Comment

© 2014 All rights reserved. www.exactpredictions.com